Bira biro music

Description
Subscribers

We recommend to visit

For promotion and Advertisements
👉 @mussegirma


90's music
👇👇👇👇👇👇👇
@BirabiroOldisMusic

ʜᴇʟʟᴏ, ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ɪs ʙᴀsᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇᴛʜɪᴏᴘɪᴀ ᴀɴᴅ ᴜɴɪᴛᴇᴅ sᴛᴀᴛᴇs , ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ᴄᴏᴜɴᴛʀɪᴇs ᴀɴᴅ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛs ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ, ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀᴛᴄʜᴇs ꜰʀᴏᴍ ᴀʟʟ ʟᴇᴀɢᴜᴇs. ➻ ꜰɪxᴇᴅ Ⓜᴀᴛᴄʜ 💸
⚽️+18👇
ɪɴʙᴏx: ✉️ @BRAVO_ET ለ ኣዲስ ገቢ መመዝገብያ ኣለ!!!

Last updated 7 months, 4 weeks ago

#ካሮት_ሙዚክ✋


ሰለ ቻናላችን ማንኛውንም የፈለጉትን ሙዚቃ እና ያለወትን ቅሬታ
ሆነም አስተያየት በማለት
በዚህ #bot✍ ማቅረብ ትችላላችሁ፡፡
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
http://t.me/yekonjochumenahriabot
እናመሰግናለን🤝
Admin
@Aymu_xo

We recommend to visit

For promotion and Advertisements
👉 @mussegirma


90's music
👇👇👇👇👇👇👇
@BirabiroOldisMusic

ʜᴇʟʟᴏ, ᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ɪs ʙᴀsᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇᴛʜɪᴏᴘɪᴀ ᴀɴᴅ ᴜɴɪᴛᴇᴅ sᴛᴀᴛᴇs , ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ᴄᴏᴜɴᴛʀɪᴇs ᴀɴᴅ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛs ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ, ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀᴛᴄʜᴇs ꜰʀᴏᴍ ᴀʟʟ ʟᴇᴀɢᴜᴇs. ➻ ꜰɪxᴇᴅ Ⓜᴀᴛᴄʜ 💸
⚽️+18👇
ɪɴʙᴏx: ✉️ @BRAVO_ET ለ ኣዲስ ገቢ መመዝገብያ ኣለ!!!

Last updated 7 months, 4 weeks ago

#ካሮት_ሙዚክ✋


ሰለ ቻናላችን ማንኛውንም የፈለጉትን ሙዚቃ እና ያለወትን ቅሬታ
ሆነም አስተያየት በማለት
በዚህ #bot✍ ማቅረብ ትችላላችሁ፡፡
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
http://t.me/yekonjochumenahriabot
እናመሰግናለን🤝
Admin
@Aymu_xo