MV Gazette - Technology

Description
Keep tabs on technology related job/ tender posts from the gazette. beta. Contact @kudanai for support
Subscribers
9 months, 3 weeks ago

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ކޮންސަލްޓެންޓް)

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތާރީޚު: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1430

9 months, 3 weeks ago

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ތާރީޚު: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1200

9 months, 3 weeks ago

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ތާރީޚު: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1200

9 months, 3 weeks ago

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ތާރީޚު: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 0000

9 months, 3 weeks ago

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ކޮންސަލްޓެންޓް)

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތާރީޚު: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1330

9 months, 3 weeks ago

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ތާރީޚު: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1330

9 months, 4 weeks ago

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ (ކޮންސަލްޓެންޓް)

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތާރީޚު: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1430

9 months, 4 weeks ago

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ތާރީޚު: 06 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1300

10 months ago

ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތާރީޚު: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސުންގަޑި: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1000

10 months, 1 week ago

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ތާރީޚު: 25 އޮގަސްޓް 2021
ސުންގަޑި: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2021 1200