ෆ 〃 riliabooks 〃 ෆ

Description
︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎𓏲 ๋࣭ ⍵ֹ݂ᧉָ࣪ᥣׄᥴָ۫𖦹ꬺׂ֘ᧉָ࣪ 🧚🏻‍♀ ‧₊˚
𝀔݂𝀔𝀓݁𝀔݂𝀔𝀓݁𝀔݂𝀔𝀓݁𝀔݂𝀔𝀓݁𝀔݂𝀔𝀓݁𝀔݂𝀔𝀓݁

𖥔 以来
⤿ 7.2.2022 𔘓

𖥔 アシスタント
⤿ @arinnovelbot 𔘓

𖥔 パートナー
⤿ @.searching 𔘓
We recommend to visit

An archive of 200,000+ English ebooks

Link:
https://telegram.me/joinchat/BVzKxT4E8VSXpubBOrUdVA

Admin:
@Book_Keeper

🔥Business || Startup || Entrepreneurship 🔥

✔️Motivation
✔️Ideas
✔️Books
✔️Stories

Last updated 3 года, 5 месяцев назад

1 год, 5 месяцев назад

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ʙʟᴀᴄᴋ ᴘᴀɴᴅᴀ ᴄᴜᴛɪᴇ ᴘɪᴇ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🐼 ⬩ ֪ @snowflakescafee 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @tiktokworldlife 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @luvrandom 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @DakwahOfQuotes 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @lynashoplove 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @efwaipiyda 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ t.me/Flowmiyne 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @aestheticiconsss 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @rinnovel 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @.username 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @.username 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

🐼 ⬩ ֪ @.username 𔕔 ៸៸ׄ ࣭ ๋

DELETE AFTER 4 HOURS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
little home ⵓ @infoaspbunny ₎ა
hmu bestie ⵓ @bunnytalk_bot ₎ა
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(\ (\
(„• ֊ •„) ಣ special seat for today ᯮ.
  O♡O

Telegram

𖥻 ࣪ FLOWMIYNE ʕ•ᴥ•ʔ𖥔 ׅ۬

————***☁️***———•———***☁️***———— 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 @Flowmiyne ————***☁️***———•———***☁️***———— ~\_/\\_/\\_~ 𝐑𝐎𝐀𝐃 𝐓𝐎 80 𝐒𝐔𝐁𝐒 ~\_/\\_/\\_~ ***🐼***~ 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞 : 17/12/2021 ***🐹***~ 𝐓𝐰𝐢𝐧 : @BesttSongg ***🐨***~ 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛 : @NisperWallpaper

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 год, 5 месяцев назад

૮₍ αrsen rykαl 〃₎ა

🧡ᨳ pick your orαnge◗
꒰ by @tiseyypromo ૮ ˶• 0 •˵ ა

﹆ׂׂ 🍊 t.me/novelmrspanda
📙 hey, novel online here ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @smileywriter
📙 novel αnd story horror here ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @bynurells
📙 reαding αccompαnied by the moon ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @unique_novel
📙 my hotel serve unique novel ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @fluvbeauty
📙 beαutiful story ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @kayaballfantasie
📙 into your fαirytαle ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @dxrktale
📙 dαrk novel here ! ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @novelshome
📙 novel αnd stories ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @hansnovel
📙 let's reαd stories here ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @rinnovel
📙 sαd αnd αction here ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @aestheticalisme
📙 only reαding chαnnel ଓ

﹆ׂׂ 🍊 @MalayNovels
📙 αll mαlαy genre novels from wαttpαd ଓ

━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━
delete αfter 4 hours
━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━ׄ━ׅ━

정chαnnel novel αnd wαttpαd ‹𝟹

ଗ no limit subscribers 🧡
ꤠ stαtus ⨾ 2 bingo left ! ࿐
@asptlk_bot

ᘏ⑅ᘏ
꒰๑•᎑<๑ ꒱ bingo todαy ⨾
( っ / ̄ ̄ ̄/
/___/

Telegram

┊✧・゚𝑵 𝑶 𝑽 𝑬 𝑳 𝑰 𝑺 ゚・✧┊

૮ ♡ new gαrden coming ! ૮ ˶• 0 •˵ ა ***🧩*** — α lot of novels with different genres ꤠ besteh ⨾ ꒰ @talkieznmp\_bot ꒱ ꤠ pfp ⨾ ꒰ @pfpcrush\_bot ꒱ ꤠ kitten dαy ⨾ ꒰ 23/12/2020 ꒱

૮₍ αrsen rykαl 〃₎ა
1 год, 5 месяцев назад
1 год, 5 месяцев назад

**⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆
ㅤㅤ ♡ miss you ♡
ㅤㅤ ㅤ♡ ɕ݂ܳhɑׁթ᮫݂ t݂︦eꭉׁ݂ 3 ♡

"Kyla kau ikut aku tak!??" Menjerit Ikbal kepada Kyla yang berada di tingkat atas.

"Aku gi masa rehat so kau gi lah dulu." Jawap Kyla sambil turun bawah.

"Ha ok ok, aku gi dulu ingat jngan bersepah rumah pulak lagi lagi Khai dan Yuna tu, oh ya dalam pukul 10;30 Hafiq balik sini so korang pandai pandai lah sambut." Kata Ikhbal dan terus keluar rumah dan menunju ke sekolah.

"Ha ok ok byee." kata mereka berempat.

*Perjelasan.

kenapa Hafiq tiba tiba ada?? Siapa Hafiq??

okay sini rin jelasan kan. Hafiq ialah hantu pertama Ikhbal atau di katakan kawan pertama Ikhbal, dan diterusan dengan Yuna,Nia,Khai dan akhir Kyla.
Hafiq tak ada kat rumah selama 2 bulan disebabkan dia ditugaskan oleh Ikhbal untuk mencari pelaku yang membunuh Kyla di luar negara.*

Okay tu sahaja. Back to story.

"Weh Yun aku gi dulu tau jaga rumah elok elok, dan ingat pesan Ikhbal aku malas nanti balik dengar dia bebel, aku gi dulu byee."

"Ha yelah byee." Kata Yuna yg sedikit malas.

Genius High School.

"Okay first aku pergi cari Ikhbal and sudah tu aku gi jumpa Aisyah okayy." Kata Kyla yang bersemangat.

Kyla berjalan ke block I dan menaiki tangga menuju ke tingkat 2 dimana disitu kelas Ikhbal dan dirinya. Selepas saja Kyla sampai di pintu kelas 5-2, Kyla tidak nampak sosk lelaki yang femes itu dan juga sahabatnya.

"Mesti kat kantin." Kata Kyla dan terus ke kantin.

Sampai je ke kantin Kyla terus mencari sosok Ikhbal.

"Ha tu dia. Ikhbal!!" Panggil Kyla.

Ikhbal hanya memandang Kyla dan dia sambung berbual dengan Aisyah.

"Pastu kau nak buat??" Tanya Ikhbal kepada Aisyah.

"Aku nak cari, aku cari sampai dapat and aku nak balas dendam pada Kyla." Kata Aisyah yg geram.

"Aku bantu, tak ada bantahan aku bantu kau juga." Kata Ikhbal yg sedikit tegas.

"Okay." Jawap Aisyah

ㅤㅤ ♡ t݂︦o ϐ︪︩ᧉ‌ ɕ݂ܳonٍۤt݂︦i݂nuᧉ‌ϑ۫‌ׅ ♡
ㅤㅤ ㅤ𓏲 🦋 @rinnovel ˒ 𖤐 ๋
⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆**

1 год, 5 месяцев назад
1 год, 5 месяцев назад

*🏁* ✿ִ zombies in cinemas .ᐢ₎

୧⍤⃝🐈‍⬛ by @.syahskywalker ◞ ֶָ֢⌖

main character 🎬

📍Zafran Hakim
📍Riyana Adriana
📍Sofea Aryana
📍Putra Daniel

( character tambahan akan ditambah di dalam cerita )

- Zafran Hakim atau digelar sebagai " zaf termacho " . Berumur 23 tahun . Dia seorang yang kacak , sweet serta setia kepada bidadarinya iaitu Riyana Adriana . Dia juga anak kepada pengacara yang terkenal di Thailand , Dato Zikri Helmi Bin Zahid Ishak

- Riyana Adriana ialah seorang yang cantik , lemah lembut dan juga setia kepada bidadaranya , Zafran Hakim . Berumur 22 tahun . Meminati filem yang bertemakan seram , pandemik dan akhir zaman . Dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Sofea Aryana .

- Sofea Aryana dikenali sebagai orang yang peramah dan juga mesra kepada semua orang . Dia mula berkerja di Restoran Best Chop pada umur 19 tahun sehingga sekarang , 22 tahun . Merupakan sahabat kepada Riyana dan juga tunang kepada Daniel .

- Putra Daniel adalah seorang yang dingin . Walaupun dia dingin , dia tetap menyayangi dan mencintai putri kesayangannya iaitu Sofea Aryana . Dia sudah berjanji dengan mama dan papa Aryana untuk menjaga serta mengahwini Aryana . Dia
berkerja sebagai ceo hostel gold holidays . Berumur 23 tahun dan juga berkacukan United Kingdom .

🥀 Dapatkah mereka menyelamatkan diri mereka sendiri ? Dapatkah mereka menyelamatkan orang lain ? Bagaimanakah kisah cinta antara si dingin serta si peramah ? Berjayakah mereka keluar daripada pawagam tersebut ? NANTIKAN SEMUA JAWAPANNYA DI " ZOMBIES IN CINEMAS "

NOTE :
ⓘ kandungan matang 💅
ⓘ sebarang kesalahan ? sila maafkan 💘

ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ

𔔁 🕸 @rinnovel ✿ִ𝆬 ‹𝟹**

1 год, 5 месяцев назад
1 год, 5 месяцев назад
**ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ …

**ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ

🏁 ✿ zombies in cinemas .ᐢ₎

୧⍤⃝🐈‍⬛ season 1◞ ֶָ֢⌖

،،‌ 🏍 ۫ ּ @.syahskywalker 𖧶 𓈒 .

ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ ꕀ

𔔁 🕸 @rinnovel ✿ִ𝆬 ‹𝟹**

1 год, 5 месяцев назад
1 год, 5 месяцев назад

⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆
♡ zombies in cinemas ♡
ㅤㅤ ㅤ ♡ #zombiesrawr

🗞️ cover book
🗞️ sinopsis
🗞️** prolog

ㅤㅤ ♡ by @.syahskywalker ♡
ㅤㅤ ㅤ ♡ @rinnovel
⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆**

We recommend to visit

An archive of 200,000+ English ebooks

Link:
https://telegram.me/joinchat/BVzKxT4E8VSXpubBOrUdVA

Admin:
@Book_Keeper

🔥Business || Startup || Entrepreneurship 🔥

✔️Motivation
✔️Ideas
✔️Books
✔️Stories

Last updated 3 года, 5 месяцев назад